నేటి జీవితం

>> Tuesday, March 11, 2008


ఆకాశ హర్మ్యాలు నిర్మించాం

మనసుని అగాధంలోకి తోసేశాం

చంద్రమండలంలో అడుగుపెట్టాం

మన యింటి విషయమే మరిచాం

కంప్యూటర్ కి మెమొరీ పవర్ పెరిగింది

మన మెమొరీ పవర్ తగ్గింది

ఎదుటి మనిషితో మాటలు కట్టు

ఎక్కడో ఉన్నవాళ్ళతో సెల్ తో కనెక్టు

పరీక్షలకోసమే చదువులు

ఉద్యోగాలకవి అనవసరాలు

పాతికేళ్ళవరకే మనకు అమ్మానాన్నలు

తర్వాత వారికున్నాయి వృద్దాశ్రమాలు

మరమనిషిని తయారుచేశాం

మనలో మనిషిని చంపేశాం

మేధస్సునుపయోగించి వృద్ది సాధించాం

మనసుని చంపేసి మృగంలా మారి బ్రతుకుతున్నాం.

0 comments:

Back to TOP