దేవుడు (మినీకవిత)

>> Sunday, July 17, 2011

దేవుడు
అన్నీ తెలిసిన వాడిని


అడగడమెందుకు?


ఏమీ తెలియనివాడికి


మొక్కడమెందుకు?

Read more...

Back to TOP