కల - కళ

>> Sunday, March 9, 2008

రూపు లేని కలకి రూపకల్పన కళ
కలలో మెరిసిన ఆలోచనకి ప్రతిబింబం కళ

బండరాయిని సుందర శిల్పంలా
ఊహించడం కల

ఆ రాయినే రమణీయ ఆకృతిగా
మలచడం కళ

అమ్మ ఒడిలో నిదురించాలని నా కల
నా పాటతో అమ్మనే నిదురబుచ్చడం నా కళ

కలకి కళకి తేడా ఓ అక్షరమైనా
ఆలోచనే రూపమైన కలని
కళ్ళకు కనిపించేలా చేసేదే కళ

0 comments:

Back to TOP