దరహాసం

>> Thursday, March 20, 2008

నవ్వడానికి మంచి మనసు కావాలి
నవ్వించడానికి నవ్వే మనిషి కావాలి
నవ్వే మనిషి బెస్ట్ ప్రెండ్ కావాలి
నవ్వని వాడు ఉన్నా లేకున్నా ఎవరికి కావాలి

నవ్వు ఒక భోగం
నవ్వించడం ఒక యోగం
నవ్వకపోవడం ఒక రోగం

నవ్వుతోనే ప్రేమ చిగురించు
నవ్వు తోనే ఆరోగ్యం పెంపొందించు

నీవు నలుగురినీ నవ్వించు
ఎన్నడూ నవ్వుల పాలు కాకు

0 comments:

Back to TOP