యువత

>> Thursday, March 20, 2008

తెలుసుకో ఓ యువత
ఎటువైపు వెళుతుందో నీ భవిత
చేయకు అశ్రద్ద, తెలుసుకో నీ సమర్దత
తెలుసుకో నీవు నీ శక్తిని లేకుంటే అదే నీ బలహీనత
ఎవరూ గొప్పవారు కాదు జన్మతః
కృషి వెంటే గెలుపుందని చాటుతుంది చరిత
తీర్చదు నీ చింతను నీ చేతిలోని గీత
మార్చదు నీ బ్రతుకుని నీ తలరాత
నీ అత్మవిశ్వాసమే కావాలి నీకు చేయూత
ఎందరికో ఇవ్వాలి నీ ఊత
అప్పుడే అందరికీ తెలుస్తుంది నీ ఘనత

0 comments:

Back to TOP