మా అమ్మ

>> Monday, March 10, 2008

అమ్మ అను మాట
అందరి నోటా
కమ్మనీ పలుకై
వచ్చెనీ పూట ,,2,,

అమ్మ నోటి మాట
దేవతల దీవెనంట
అమ్మ చేతిముద్ద
అమృతపు ధారంట ,,అమ్మ అను,,

అమ్మ చెప్పిన చదువు
నా జీవితానికే వెలుగు
అమ్మ ఇచ్చిన జీవితం
ఆమెకే అంకితం ,,అమ్మ అను,,

అమ్మ చూపినా బాట
నాకులే పూలబాట
అమ్మ చెప్పిన నీతి
నాకు పెంచెను కీర్తి ,,అమ్మ అను,,

0 comments:

Back to TOP