అమ్మ

>> Thursday, March 20, 2008

అమ్మ అంటే నాకు ఇష్టం
విడిచి ఉండాలంటే కష్టం
అదే నాకు పెద్ద నష్టం
అమ్మకి ఋణపడి ఉంటాను నా జీవితాంతం

0 comments:

Back to TOP