నాలో నీవు

>> Thursday, March 20, 2008

ఓ ప్రియతమా...
నా కవితకి తొలి అక్షరం నీవు
నా కనుపాపలో ఎదురుచూపు నీవు
నా మనసులో భావన నీవు
నా మౌనంలో అర్దం నీవు
నా ప్రేమగీతంలో ప్రతి అక్షరం నీవే
నా గుండె చప్పుడూ నీవే
నా గాజుల గలగలవీ నీవే
నా కాలిఅందెల సవ్వడివీ నీవే
నా సంతోషానికి కారణం నీవే
నా ప్రాణానికి ప్రాణం నీవే
నా ఆరో ప్రాణం నీవే
నా హృదయంలో తొలిప్రేమవు నీవే
నా కవితకు రూపకల్పనవూ నీవే

0 comments:

Back to TOP