నేస్తమా

>> Thursday, March 20, 2008

ఓ నేస్తమా...
కలం నీవయితే కాగితం నేనవుతా
అక్షరం నీవయితే భావం నేనవుతా
మల్లెపూవు నీవయితే పరిమళం నేనవుతా
ఎందుకో తెలుసా...
మన బందం అంత గొప్పదని
మన స్నేహం మధురమైనదని.

0 comments:

Back to TOP