సాయం

>> Thursday, March 20, 2008

మనిషికి మనిషి చేసే సాయం
మానవత్వానికి మరురూపం

జగతికి వెలుగునిస్తూ సూర్యుడు
వెన్నెలని కురిపిస్తూ చంద్రుడు
వర్షాలను కురిపిస్తూ మేఘుడు
సర్వులనూ సమానంగా మోస్తూ భూదేవి
అడగకుండానే ప్రపంచానికి చేస్తున్నారు ఎంతో సాయం

కష్టకాలంలో చేసే సాయం
కన్నీరు తుడిచే అభయం
కులమత భేదాలు లేకుండా చేసే సాయం
ఏకత్వానికి ప్రతిరూపం

కనుక తెలుసుకో ఓ నేస్తమా..
ప్రార్ధించే పెదవుల కన్నా
సాయపడే చేతులే మిన్న
కష్టాలలో ఉన్నవారిని చూచి అయ్యో అనే కన్నా
చేతనైనంతలో సాయపడటం మిన్న

0 comments:

Back to TOP