ప్రకృతి

>> Thursday, March 20, 2008

అందమైన ప్రకృతి
చేస్తున్నాం దాన్ని వికృతి
రాదా దానికి విరక్తి
దాన్ని కాపాడుకుంటేనే మనకు ముక్తి
ఇదే ప్రకృతిపై నాకున్న ఆశక్తి

0 comments:

Back to TOP