ధరలు

>> Thursday, March 20, 2008

ఎండ కన్నా తీవ్రంగా మడుతున్నాయి ధరలు
ఎప్పుడూ పెరుగుతూనే ఉన్నయి ఈ ధరలు
ఎన్నడూ తగ్గవు ఈ ధరలు

ఈ ధరలు ఆకాశన్నంటుకుంటుంటే
వాటిని అందుకోలేని
సగటు మనిషిని ఆదుకునేది ఎవరు?

పెరిగిన ధరలకు సాక్ష్యాలు
సగటు మనిషి పడే భాధలు

పెరిగిన ధరకి ఏం తెలుసు
కష్టం విలువ
పచ్చని నోటుకేం తెలుసు
చిక్కటి రక్తం విలువ

నేడు నోటు విలువ పెరిగింది
కానీ అనురాగం విలువ తరిగింది

0 comments:

Back to TOP