జై కిసాన్

>> Thursday, March 20, 2008

నేల తల్లిని నమ్ముతూ జీవిస్తున్న
బురద నుండి బువ్వను తీసి
అందరికీ ఆకలిని తీర్చే
ఓ కిసాన్ అందుకో మా సలాం

అమాయకత్వపు నీడలో
దళారుల అన్యాయానికి బలి అయి
నేలతల్లి కోసం అసువులు బాసిన
ఓ కిసాన్ అందుకో మా సలాం

0 comments:

Back to TOP