నీ కోసం

>> Thursday, March 20, 2008

ఓ ప్రియా...
నీ సుందర సుమనోహర రూపాన్ని వర్ణించడానికి
నేను కవి శ్రీనాధున్ని కాదే

హొయలతో నీ శరీరపు అండాల్ని చెక్కడానికి
నేను అమరశిల్పి జక్కనను కాదే

నీ మనసులో ముద్రపడేలా మాట్లాడటానికి
నేను మనసుకవి ఆత్రేయను కాదే

నా భావాలను నీతో చెప్పడానికి
నేను భావకవి శ్రీశ్రీ ని కాదే

నా ప్రేమని పాటగా పాడటానికి
నేను ఘంటాసాలని కాదే

మరి నేను నిత్యం నీ కోసం
ఆలోచించి పరితపించే నేవాణ్ణి

0 comments:

Back to TOP