నువ్వుంటే చాలు

>> Thursday, March 20, 2008


నీ చల్లని చూపు ఉంటే చాలు

ఎంతటి వేడినైనా భరిస్తాను

నీచక్కని చిరునవ్వు ఉంటే చాలు

ఎన్ని కష్టాల్నైనా ఎదుర్కొంటాను

నీ ఓదార్పు ఉంటే చాలు

ఎంతటి దుఃఖాన్నైనా దిగమింగుతాను

నువ్వు నా ఎదురుగా ఉంటే చాలు

నన్ను నేనే మరచిపోతాను

నీవు నా వాడివైతే చాలు

నీ పలుకులో నేనుంటాను

సృష్టికి మూలం ఆ బ్రహ్మ

నా ప్రేమకి మూలం నువ్వు

0 comments:

Back to TOP