స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం

>> Monday, February 18, 2008

గగనతలాన రివ్వువ్వున ఎగిరే
మువ్వన్నెల ముఛటైన జెంఢానే
భరతమాత చేతిలో ఆయుధమై
భారతీయులకు ఇస్తుంది రక్షణను


కాషాయం త్యాగానికి గుర్తుగా
శ్వేతం శాంతికి చిహ్నంగా
హరితం పాడిపంటలకు నిదర్శనంగా
ధర్మచక్రం ధర్మానికి ప్రతిబింబంగా
రూపకల్పన చెసిన పింగళి
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన
అందుకోవయ్య మా వందనాలు


అందరికీ అమ్మవైన ఓ భరతమాత
కాశ్మీరే నీకు తలమానికం
హస్తినయే నీ హ్రుదయం
భరతదేశమే నీ అవయవ సౌష్టవం
నీవే మాకు దేవతా విగ్రహంఅందుకోవమ్మా
నీవు ఈ ప్రణామంస్వీకరించవమ్మా ఈ కవితభివందనం.

0 comments:

Back to TOP