తెలుగు పదాలు - 1

>> Thursday, February 21, 2008

తెలుగు భాషలో మొదటి నుండి చదివినా, ఆఖరి నుండి చదివినా ఒకేలా ద్వనించే పదాలు చాలా వున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని ఇక్కడ పొందుపరుస్తున్నాను. మీకు తెలిసినవి మీరు కూడా నాకు దయచేసి తెల్పండి.
ఆ పదాలు:

జలజ
కునుకు
నటన
కిటికి
పులుపు
కందకం
కలక
నవీన
పంచాస్యచాపం
జంబీరబీజం
లకోలకోల
రంగనగరం
కడనడక
గులాబిలాగు
గాదెనాదెగా
దారివారిదా
తోకమూకతో
పాలునలుపా
పాలుతెలుపా
వికటకవి
మందారదామం
మానవకవనమా
వినమనవి
కడపలోపడక

2 comments:

Raghuram February 21, 2008 at 9:59 AM  

విరివి

జాహ్నవి February 22, 2008 at 3:00 AM  

రఘు రామ్ గారు
ధన్యవాదములు

Back to TOP