నా మాటలు - 1

>> Friday, February 22, 2008

1)ఈ ప్రపంచంలో తెలివైన వారెవరూ పైకి రాలేదు. కష్టపడి శ్రమించిన వారే పైకి వచ్చారు. కాబట్టి మనం కూడా కష్టపడి లేక ఇష్టపడి శ్రమిద్దాం. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుందాం.
2)మనం పిల్లలుగా చేసిన తప్పులు తెలుసుకునే సరికి తల్లిదండ్రులమవుతాం. మరి మనం తల్లిదండ్రులుగా చేసిన తప్పులు తెలుసుకునే సరికి మన పిల్లలు తల్లిదండ్రులవుతారు.
3)మనం కోరే దాన్ని సాధించడం - విజయం
మనకి దక్కిన దానితో తృప్తి పడటం - ఆనందం

0 comments:

Back to TOP