తెలుగు పదాలు

>> Thursday, February 21, 2008

తెలుగులో ముందు నుండి చదివినా వెనుక నుండి చదివినా ఒకేలా పలికే మాటలు కొన్ని ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని సంగ్రహించి వ్రాస్తున్నా. ఇంకా ఎమైనా ఉంటే మీరు జతపరచండి.

ఆ పదాలు:

జలజ

కునుకు

నటన

కిటికి

పులుపు

కందకం

కలక

నవీన

పంచాస్య చాపం

జంబీర బీజం

ల్

0 comments:

Back to TOP