మిని కవితలు-2

>> Saturday, February 9, 2008

కన్నీళ్ళు
కళ్ళలో కుళ్ళుని
గున్డె బరువుని
మాయం చెసెవె -కన్నీళ్ళు
నేను
నిరాశ లో
ఆశని
వెతుక్కున్టున్నా

0 comments:

Back to TOP