మినీ కవితలు - 5

>> Tuesday, February 19, 2008

లోభి
పోయేటప్పుడు
తీసుకెళ్ళేది లేదు
ఉన్నప్పుడు
పంచేది లేదు
పదం
ప్రపంచాన్ని ఓ
కవితలో వ్రాద్దామనుకున్నా
ఓ మాటే
చాలు అన్పించింది
అదే - ప్రపంచం
దశలు
కసి నుండి
కవిత్వం
దాన్నుండి
కపిత్వం.

0 comments:

Back to TOP