అందం

>> Saturday, February 9, 2008


ఆకాశం నీడలో
పచ్హని చీర కట్టి
భూమాత నిదురోతుంటే
పొగమంచు దుప్పటైన వేళ
అరుణోదయం...
చూసే కన్నులదెంత భాగ్యం
ఇది పల్లెలకే లభించిన వరం
మెట్రోపాలిటన్ లందు మ్రుగ్యం ఈ ద్రుశ్యం
ప్రపంచీకరణతో వచిన ఈ శాపం
సాధ్యం కాదు ఎవరికీ దీన్ని తీర్చడం.

0 comments:

Back to TOP