ఆట - 2

>> Tuesday, February 19, 2008

ఏ మాత్రం తర్కంతో ఆలోచించకుండా ఆడే ఆట ఒకటి ఉంది. ఈ ఆటలో నేను పి.హెచ్ డి చేశాను. ఎంతో మంది దగ్గర ఆడి గెలిచా కూడా. ఆ ఆట ఏమిటంటే ...


మనలో చాలా మందికి అమ్మ,నాన్న ఇద్దరూ ఇష్టమైనా ఎవరో ఒకరు కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టం అవుతారుగా. ఆ ఎవరు మనకి ఎక్కువ ఇష్టమో మన చేతి వేలుని బట్టి చెప్పవఛ్హు.


క్రింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా బ్రొటన వేలు బాగా క్రిందకు వంగితే అమ్మ అంటే ఎక్కువ ఇష్టమని అర్దం.

మరి వేలు అలా క్రిందకు వంగ లేదంటే నాన్న అంటే ఇష్టం క్రింద ఫొటో లొ చూపిన విధంగా

ఈ రెండింటికి చెందని కొన్ని exceptional cases కొన్ని ఉన్నాయి. అవి మరో ఆట లో.

0 comments:

Back to TOP