గూఢార్దాలు

>> Thursday, February 21, 2008

అన్ని భాషలలో కొన్ని పదాలలో మొదటి అక్షరాన్ని తొలగిస్తే కొత్త పదం తయారవుతుంది. వాటిలో కొన్నింటిని ఇక్కడ పొందుపరుస్తున్నాను. మీకు తెలిసినవి మీరు కూడా నాకు దయచేసి తెల్పండి.
తెలుగు భాషలో:
ధాశరధి - రాముడు
శరధి - అమ్ములపొది
రధి - రధాన్ని ఎక్కినవాడు
ధి - బుద్దిమంతుడు

ఆంగ్ల భాషలో:
1)chair
hair
air

2)price
rice
ice

3)wheat
heat
eat
at
t

2 comments:

Swathi February 21, 2008 at 8:31 PM  

good excercise!

జాహ్నవి February 22, 2008 at 3:01 AM  

స్వాతి గారు
ధన్యవాదములు.

Back to TOP