నానీలు

>> Saturday, April 5, 2008

???
చేప కన్నీరు
స్త్రీ మనసు
పూల భాష
ఎవరికి తెలుసు
-------------------------
మగవాడు
ఎన్నో నదులు
కలిస్తే గాని
సముద్రుడనే వాడు
జనించలేదు !
---------------------------
చరిత్ర
ఏదో వాసన చాలా బాగుంది
అమ్మ నడిగా
మట్టివాసనంట
చరిత్రలో చెప్పలేదు మాకు

0 comments:

Back to TOP