మీ మొబైల్ ని ఉచితంగా రీచార్జ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా ??

>> Saturday, September 11, 2010

మన మొబైల్ ని మనమే రీచార్జ్ చేసుకోగలిగినా... ఇలా ఒక సైట్ ద్వారా ఉచితంగా రీచార్జ్ చేసుకుంటే... ఏదో ఒక ఆనందం కదా... ఏంటీ ఈ ఆనందం అనుకుంటున్నారా?? ఐతే ఒక్కసారి ఇక్కడ రిజిస్టర్ అవ్వండి.

0 comments:

Back to TOP