కౌముది లో నా యాత్రా స్పెషల్ - అన్నవరం

>> Sunday, October 16, 2011

అప్పుడెప్పుడో ఒకసారి పక్కన వున్న అన్నవరానికి వెళ్లినప్పుడు తీసుకున్న ఫొటోలు కౌముది వారి యాత్రా స్పెషల్ లో ఈ నెల ప్రచురితమైనాయి. ప్రచురించినందుకు కౌముది వారికి బ్లాగ్ముఖంగా ధన్యవాదములు తెల్పుకుంటున్నాను.
ఇక్కడ నొక్కి కౌముది కి వెళ్లగలరు.

0 comments:

Back to TOP