మీ నెట్ యొక్క వేగాన్ని తెలుసు కోవాలనుకుంటున్నారా ??

>> Saturday, June 19, 2010

నెట్ యొక్క వేగాన్ని తెలుసు కోవాలంటే ఈక్రింది సైట్ కి వెళ్ళండి..
మనం ఎక్కడ వున్నాం అనే విషయాన్ని కూడా తెలియ చేస్తూ.. మనం వాడుతున్న ఇంటర్నెట్ సర్వీసు యొక్క డౌన్లోడ్ మరియు అప్లోడ్ వేగాన్ని తెలియచేస్తుంది

0 comments:

Back to TOP