అమృత మూర్తి

>> Thursday, April 10, 2008

ఓ ప్రియా..
సృష్టిలో కాదేదీ అనర్హం ప్రేమకు
అని నిరూపించావు నీవు

శిల లాంటి నన్ను
ఉలి వంటి నీ ప్రేమతో
శిల్పంలా మలిచావు

ఈ శిలలో సైతం
ప్రేమను గుర్తించావు

అందమంటే తెలియని నాకు
ప్రకృతి అందాల్ని పరిచయం చేసి
ప్రేమ రూపం చూపావు

నాకే నన్ను కొత్తగా చూపించి
నీవు అమృతమూర్తివి అయినావు

గంభీరమైన సంద్రం లాంటి నన్ను
గలగల పారే సెలయేరులా మలిచావు

నా ఒంటరి జీవితంలో
వీడని నేస్తానివి అయ్యావు
నిముషమైన నీవు లేక నిలువలేని....
నీ
xxx

0 comments:

Back to TOP