నిరీక్షణ

>> Thursday, March 20, 2008


జీవితమే ఓ నిరీక్షణ

నిరీక్షణ లేని జీవితం

పగలు లేని రోజుతో సమానం

పరీక్షా ఫలితాల కోసం విద్యార్ధి నిరీక్షణ

ఉద్యోగం కోసం నిరుద్యోగి నిరీక్షణ

జీవిత భాగస్వామి కోసం కన్యల నిరీక్షణ

ప్రేయసి కోసం ప్రియుని నిరీక్షణ

నిరీక్షణ తర్వాత పొందు ఆనందం

నింగికంటిన అలతో సమానం

నిరీక్షణే లేని జీవితం

పగలు లేని రోజుతో సమానం

0 comments:

Back to TOP