ప్రేమ

>> Friday, February 15, 2008

ప్రేమకు ఉండేది జననం
ప్రేమకు లేనిది మరణం
ప్రేమకు ఉండవలసింది నమ్మకం
ప్రేమించెటప్పుడు కనిపించనిది లోకం
ఇదే ప్రేమైక జీవనం
అన్నదే ప్రేమికుల సిద్దాంతం.

0 comments:

Back to TOP